Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału PTL w Olsztynie:

 1. Przewodniczący: Artych Paweł
 2. Zastępca przewodniczącego: Pampuch Tadeusz
 3. Sekretarz: Sobania Andrzej
 4. Skarbnik: Skowron Sławomir
 5. Członek Zarządu: Przesław Bożena
 6. Członek Zarządu: Matuszak Ewa
 7. Członek Zarządu: Bieniaszewski Tadeusz
 8. Członek Zarządu: Serwiński Włodzimierz
 9. Członek Zarządu: Krzyżanowski Dariusz

Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:
 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. O wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.


Komisja rewizyjna Oddziału  PTL w Olsztynie:
 1. Przewodniczący: Ziemblicki Ryszard
 2. Członek: Szuniewicz Lucjan
 3. Członek: Kamiński Florian

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdao Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
 1. Przesław Bożena
 2. Artych Paweł
 3. Bieniaszewski Tadeusz
 4. Serwiński Włodzimierz
 5. Ziemblicki Ryszard
 6. Krzyżanowski Dariusz
oraz jako delegaci rezerwowi: Skowron Sławomir, Pampuch Zbigniew, Czajkowski Adam